Levelek Nagyközség Általános Iskolája az 1948-as államosítás után – több változást megérve – 2013. január 1.-vel ismét állami fenntartásba került - id. Borsodi László írása

Nyomtatóbarát változat

Levelek Nagyközség általános iskolájának rövid története az utóbbi évtizedekben

Az iskola az 1948-as államosítás után – több változást megérve – 2013.január 01-el ismét állami fenntartásba került. Ez alkalomból tekintsük át az utóbbi évtizedek rövid történéseit – a teljesség igénye nélkül.

Az iskola helyzete.

Az állami irányításból a fenntartói irányítást a helyi tanács vette át 1970-ben. 1973-ban körzeti iskola lett – Besenyőd iskolája lett tagiskolája, majd 1976-ban a magyi iskola is csatlakozott. A sok változás fellazította a munkát, a rendteremtés érdekében 1980 szeptember elsejétől új vezetés irányította (id. Borsodi László ig., Szentpáli Sándor igazgatóhelyettes).

Az új vezetés a rendcsinálás feladatát kapta.

Az 1980-as években két nagyobb szerkezeti változás történt. Áttértünk az 5 munkanapos hétre 1983-ban. 1984-ben a járási, majd 1988-ban a városkörzeti szakmai irányítás is megszűnt. A szakmai irányítás is a helyi tanácshoz került, a megyei tanács felügyeletével (kétszintű irányítás).

1987-ben gondnokság jött létre a nevelési-, oktatási-, kulturális intézmények gazdálkodásának segítésére.

Az 1990-es években jelentős változás következett be. A helyi önkormányzat létrejöttével a fenntartói és működtetési feladatot megkapta. A szerkezetben is történt változás: az 1989/90. tanév végén Magy község iskolája teljesen, Besenyőd község iskolája részben, majd 1990/91 tanév végén végleg kivált, önálló iskolák lettek.  Ettől az időponttól csak Levelek Nagyközség iskolája lett, megszűnt a körzeti iskola.

1991. április 30-án iskolák felvette a Gárdonyi Géza Általános Iskola nevet a Nagyközségi Önkormányzat határozata alapján, melyet a szülők, nevelők, tanulók véleményére alapozta.

E tanévtől speciális szakiskolai osztályt is indítottunk a középfokra fel nem vett, illetve továbbtanulni nem akaró tanulóknak, nem csak leveleki beiskolázással. A fiatalok betanított dohánytermesztő végzettséget szereztek. Többen e területen eredményesen tevékenykedtek.

1992-ben bensőséges ünnepség keretében felavattuk névadónk, Gárdonyi Géza mellszobrát, mely közadakozásból készült el.

1993-ban  megalakult A Nyírségi Iskolaszövetség, mely 11 környező iskolát tömörített, székhelye a mi iskolánk, elnöke iskolánk igazgatója lett.

1993-ban új közoktatási törvény életbelépésével sok új feladatot kellett ellátni.

1995. december 31-el gondnokságunk az önkormányzat döntése értelmében – gazdasági nehézségek miatt – megszűnt.

1998/99 tanévtől a kidolgozott új pedagógiai programunkat vezettük be, felmenő rendszerben.

E tanévtől bázisiskolaként működtünk a Megyei Közoktatási Közalapítvány és a Nyírségi Iskolaszövetség tagiskoláinak döntése értelmében. Ez szakmai elismerést és feladatokat jelentett, jelentős anyagi támogatással.

A tanuló létszám alakulása, teljesítményük

A tanuló létszámot és eredményeket két intervallumban kell figyelni.

A körzeti iskola idején a létszám 703 fő (1981/82) és 584 fő (1989/90) között mozgott. Csökkenő tendenciát mutatott.

Az 1990- es években (csak leveleki iskola) az iskola létszáma 374 fő (1991/92) és 364 fő (1994/1995) között alakult. Itt is csökkent a létszám kis mértékben és az évtized vége felé kissé emelkedett is (365 fő).

A szakiskolai létszám az indulás és befejezés évében 11 és 15 fő, közben átlag 27 fő volt.

A tanévek végén a kitűnő tanulmányi eredményt felmutató tanulók aránya 4,7 és 8,8 %, míg az eredménytelen tanulók aránya 3,2 és 6,6 % között mozgott.

A 8. évfolyamot végzett tanulóink továbbtanulási aránya a körzeti iskolában legjobb 91 % (1983/84), legrosszabb 82 % (1981/82), az önálló iskolai években legjobb 97 % (1994/95), a legrosszabb 77 % (1991/92).

A tanulók tanórán kívüli munkája

A nyolcvanas évek elején bevezettük a rendszeres tanév végi tanulmányi kirándulást. Az egyes évfolyamok tanulói mind távolabbi magyar tájakat, történelmi helyeket látogattak meg egy és két napos kirándulás keretében. Így a 8. évfolyam végére minden tanulónk eljutott a fővárosig, megismerve a keleti országrész nevezetességeit. A nehéz sorsú tanulók kirándulását a fenntartó, a szülői közösség és különböző vállalatok támogatták.

A tanulók munkáját szakkörök segítették. Volt olyan időszak, amikor 10 különböző szakkör, tehetséggondozó foglalkozás közül választhattak. A 90-es években ez a szám anyagiak miatt jelentősen csökkent. De volt olyan tanárunk, aki társadalmi munkában is vállalta a szakkör vezetését, a tehetséggondozást.

A nyolcvanas években látványos tornabemutatókkal zártuk a tanévet, majd a leány tornacsapatuk szerepel kiemelkedően a különböző versenyeken.

A közlekedésre nevelés kiemelt szerepet kapott iskolánkban. Jelentős versenyeken vettek rész tanulóik, szép eredményeket elérve. Kiemelkedett ezek közül a kilencvenes évek közepén a csapatunk országos első helyezése.

A környezetvédő szakkörben tevékenykedők, a vöröskeresztes szakkörösök, az ifjúsági polgári védelmi csapatban tevékenykedők is hasonló szép eredményekkel dicsekedhettek.

Az iskola énekkara az ünnepségek fő szereplője volt. Kiemelkedő teljesítményű volt a kilencvenes években a karácsonyi hangversenyük és minősítő versenyeken elért ezüst minősítés.

A különböző szaktárgyi versenyeken is elismerésre méltóan szerepeltek. A teljesség igénye nélkül: körzeti, városi, megyei, iskolaszövetségi-, az Amy mesemondó verseny, Föld Napja, RÉBUSZ Országos Feladatmegoldó Verseny, Zrinyi Ilona matematika verseny. A József Attila versmondó versenyen országos döntőbe jutott az iskola egy tanulója.

Úttörőcsapatunk szervezte a tanulók szabadidős tevékenységét, a nyári táborokat. 1991-ben megszűnt, de új feladatokkal megalakult a Platán Gyermekszervezet.

Az iskola tanári kara

A nevelőtestület összetétele szerencsésen alakult. Az idősebb, tapasztalt és a fiatal, az új dolgokra fogadóképes pedagógusok szerencsésen ötvöződtek. A szakos ellátottság (megfelelő végzettségű szakember) 11 tanévben 100 %-os volt. A legrosszabb (89 %) 1980/81 tanévben volt. Az 1980-as évek második felében gondot jelentett a szakember utánpótlás, mert Nyíregyházán sorra nyíltak az iskolák a megnövekedett gyermeklétszám miatt, s elvonták iskolánktól. Pótlásuk nehéz volt, ezért előfordult, hogy képesítés nélküli nevelőt kellett alkalmazni.

Az intézményben az 1981/82-es tanévben átfogó felügyeleti vizsgálat folyt, mely összességében gyenge közepesre minősítette a nevelő illetve az oktató munkát. Nagyon erős munka eredményekképpen a két évvel későbbi ellenőrző vizsgálat már jóra, illetve erős közepesre minősítette.

1983. február 15-től Herczku István látta el az igazgatóhelyettesi teendőket.

A nevelőtestületben a rokon szakos nevelők munkaközösségeket alkottak előbb 5, majd 7 közösség tevékenykedett. Közülük több elnyerte a Megyei Pedagógiai Intézet által odaítélt Kiváló Munkaközösség címet.

Rendszeressé vált az iskolában a nyílt tanítási napok tartása, ahol a szülők megismerkedhettek az iskola, a tanuló munkájával. Kialakultak a felügyelet által elismert szaktantermek.

Magánszemély Szorgalom és Figyelmesség névvel alapítványt tett, melynek segítségével minden tanév végén a legjobb magaviseletű és legjobb eredményű tanulót könyvjutalomban tudtuk részesíteni.

Az étized elején felmenő rendszerben áttértünk az angol nyelv oktatására. Két orosz szakos pedagógus angol nyelvszakossá képezte át magát. Bevezettük a tanrendbe illesztett hittanoktatást.

Névadónk tiszteletére minden évben Gárdonyi Napokat tartottunk, kiírtuk a Gárdonyi pályázatot, melynek keretében a tanulók irodalomból, történelemből és rajzból készíthettek pályaműveket, melyeket a tanévzárón értékeltünk és díjaztunk. Ezzel is segítettük a tehetségek kibontakoztatását.

Bensőséges községi ünnepségeken emlékeztünk meg a honfoglalás 1100. és az államalapítás 1000. évfordulójáról. Mindkét esetben tartalmas kiállítást készítettünk az iskolában és a művelődési házban.

Bázisiskolai tevékenységünk (bemutató órák, foglalkozások, versenyek stb.) jelentősen segítette az iskola és a Nyírségi Iskolaszövetség iskoláinak szakmai munkáját.

A nevelőtestületben rendszeressé váltak a továbbképzések. Ezt a kilencvenes években kötelezővé is tették.

Az eredményes munkának meg lett a gyümölcse. A nyolcvanas években 10 nevelő kapott országos szakmai kitüntetést, nyolcan pedig a gyermekmozgalomban végzett munkájukért lettek elismerve.

Ezen túl Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült Tomkó Zoltánné és Kövessy Béla Pál, Kövessy Béla Pálné, Kemény Tiborné, Molnár Gusztáv kartárs,Dávid Józsefné, Dávid József, Lengyel Jánosné, id. Borsodi László.

A kilencvenes években átszervezték a kitüntetési rendszert. Ezért a az iskola is megalkotta a saját kitüntetését, a Leveleki  Általános Iskola Kiváló Dolgozója  - címmel, melyet az iskola dolgozói ítéltek oda.

A évek során Molnár Gusztávné élelmezésvezető, Zsíros Pálné hivatalsegéd,

Dávid József, Herczku István ig. helyettes,Varga Zsoltné, Akli Mártonné, Sipos Nóra, Gyimesi Ernőné, Pocsai Péterné és Molnár Gusztáv, Papp Ferencné, Nagy Ferencné pedagógus nyerte el.

Nyugdíjba vonult Tomkó Zoltánné, Kövessy Béla Pál, Kövessy Béla Pálné, Kemény Tiborné, Molnár Gusztáv, Dávid Józsefné, Dávid József, Lengyel Jánosné, id. Borsodi László pedagógus.

Fejlesztés az elmúlt két évtizedben

A nyolcvanas évek elején társadalmi munkában építettünk 3 kisméretű termet a gyakorlati oktatás számára, felszerelve. Ezzel lehetővé vált a technika tantárgy csoportbontásban történő oktatása, egyben az is, hogy az első és negyedik évfolyamos tanulók csak délelőtt járjanak iskolába. (a 2. és 3. évfolyam továbbra is délelőtt-délutáni váltásban dolgozott.)

Ugyancsak ebben az időben sikerült pályázattal és nagy társadalmi összefogással egy bitumenes kispályát létrehozni, melyet aztán a gondnoksági dolgozókkal kibővítettünk atlétikai elemekkel is.

1988-ban elindult a tornacsarnok, 2 tanterem és az ebédlő építése. A két tantermet és az étkezdét 1991-ben vehették birtokba a tanulók. Ezzel megoldódott a 3. és 4. évfolyam egyműszakos oktatása, a napközis és menzás tanulóknak nem kellett a kastélyba elmenni ebédelni, az óvoda bővülhetett ezzel a teremmel.

Időközben fenntartói beruházásban a 30 éves cserépkályhákat felváltotta a központi fűtés olajtüzelésű kazánokkal a központi épületben. Később gáztüzelésre álltak át.

A tornaterem átadására 1993 novemberében kerül sor. A tanulók korszerű körülmények között dolgozhattak. Bővült a könyvtár, orvosi szoba kialakítására került sor.

Mindezekben nagyszerű munkát végeztek a gondnokság dolgozói. Ki kell emelni Bankó István (Gyula) nagyszerű munkáját, aki az új helyiségekben, folyosókon elkészítette a lambériát.

Közben, 1992-ben felújításra került külsőleg az 1910-ben épült műemlék jellegű 4 tantermes iskolaépület. Ugyancsak 1992-ben – szülői összefogással – korszerű mellékhelyiségek kerültek kialakításra, majd 1996-ban a cserépkályhafűtést itt is felváltotta a gázüzemű központi fűtés, fenntartói beruházásban.

Az 1990-es évek közepén a tornaudvart sikerült pályázat útján bővíteni egy kis játszótérrel és közlekedési parkkal. A szakos tanárok és a tanulók összefogásával kialakult a régi gyakorló kert helyén egy kis arborétum, sok ritka növénnyel, segítve a tanulók ismeretszerzését.

A nyolcvanas évek végétől megindult a berendezés és a szakmai eszközök fejlesztése. Korszerű eszközök segítették az oktatást. A 1990-es évek második felében az internet elérte az iskolát, sikerült korszerű számítógépeket beszerezni. Először csak szakkör formájában, majd tanórákon ismerkedhettek az informatika rejtelmeivel a tanulók, jó szakemberek segítségével. Sokan szereztek szép eredményeket versenyeken, s olyan tudást, amivel életpályájukat is megalapozták.  

A szakmai munkát eredményesen segítette a bázisiskolai anyagi támogatás.

Az iskola 2000 tavaszán a fenntartótól iskolazászlót kapott, melyet bensőséges ünnepség keretében avattak fel.   

A 2000-2012-es évek története

 

(az iskolavezetés tanévvégi beszámolói alapján)

 

Az iskola helyzete

Az iskola a 2000/2001-es tanévet új vezetéssel kezdte. Igazgató + Herczku István, helyettese Borbély Attila tanár lett.

2007-ben gazdasági kényszer és hatékonyság miatt társulás jött létre Besenyőd és Magy iskoláival.

Az iskola művészeti tevékenységét ebben az időszakban két művészeti iskola pedagógusai segítették.

2012-ben változás következett be az iskola vezetésében. Herczku István igazgató úr elhunyta miatt az igazgatói teendőket Borbély Attila igazgatóhelyettes úr látja el.

2013. január elsejével az önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba került az intézmény.

 

A tanulólétszám alakulása, teljesítménye

A 2000/2001-es tanévet 362 tanulóval zárta az intézmény. Ez a szám 2011/12-es tanév végén már csak 280 fő volt (köztük 28 bejáró tanuló). Jelentősen nőtt a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. A kitűnő tanulók száma évente 57 és 26 fő között változott. Az eredménytelenek száma 12 és 7 fő között ingadozott. A továbbtanulás – a törvényből adódóan is – minden tanulónak biztosított volt. Jellemzően sokan részesültek igazgatói, osztályfőnöki dicséretben, jóval kevesebben intésben, megrovásban. Mindazonáltal az iskolavezetés nem volt elégedett a tanulók magatartásával, szorgalmával, munkához való viszonyával. A nevelőtestület több módszerrel próbált változtatni a társadalom helyzetéből is fakadó jelenségen.

 

A tanulók tanórán kívüli munkája

Az iskola tanulói minden évben jelentős számú versenyen vettek részt (volt tanév, amikor 150 tanuló versenyzett). Magyar, matematika, informatika stb. országos, megyei, iskolaszövetségi, levelezős stb. versenyeredmények gyarapították az iskola hírnevét.

Rendszeressé vált a színházlátogatás, az úszásoktatás, a hagyományos tanév végi kirándulás.

Tanórán kívüli művészeti képzésben (tánc) 70-80 tanuló vett részt. Tanév közben több szakkörben gyarapíthatták tudásukat a tanulók. Rendszeressé váltak a táborok, köztük a nagy látogatottságnak örvendő informatikai tábor. Az utóbbi években a kistérségi táborok, úszótanfolyamok, egynapos táborok színesítették a nyári szünidőt.

 

Az iskola tanári kara, munkája

A tanári kar létszáma gyermeklétszám csökkenése miatt 20 főre csökkent. A nyugdíjba vonulók helyét nem töltötték be. A társulás létrejötte után áttanítást is végeztek a nevelők a társult tagiskolákban. Évente más-más létszámú pedagógiai asszisztens segítette a munkát. Megoldódott a sajátos nevelési igényű tanulók szakszerű segítése. A napközis csoportok nagy létszámmal, eredményesen működtek.

Az évtized elején szakmai próbaként magyarból és matematikából csoportbontást végeztek a 7. és 8. évfolyamon. Nem nyerte el mindenki tetszését. A korábbi 7 szakmai munkaközösség helyett kettő segíthette a szakmai munkát.

Sok új dologgal kellett megbirkózni a nevelőtestületnek. A jogszabályok változása, tantervek módosulása a helyi szabályzatok (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend, minőségbiztosítási program stb.) módosítását eredményezte.

Az új feladatok továbbképzésekre inspirálták a pedagógusokat.. A különböző felmérések, a nem szakrendszerű, a kompetencia alapú oktatás bevezetése új feladatok elé állította a nevelőket, melyeknek igyekeztek becsülettel megfelelni.

A kollégák, munkatársak közül nyugdíjba vonult Varga Zsoltné, Székely Sándorné, Asztalos Mihályné, Pap Ferencné, Gyimesi Ernőné, Blanár Andrásné és Varga Miklósné iskolatitkár.

 

Fejlesztés az elmúlt évtizedben

2002-ben megépült az új 4 tantermes épület konyhával, étteremmel, majd lebontásra került az 1910-ben épült 4 tantermes iskolaépület.

Az intézmény sok pályázaton vett részt eredményesen, gyarapítva az eszmei és anyagi vagyonát. Eredményes informatikai munka nyomán alapítvány segítségével jelentősen bővült az informatika terem eszköztára.

A 2010-es évek végére pályázat útján megújultak a régebben épült épületek, korszerű berendezéssel lettek ellátva. Az udvaron sport és játékudvar létesült.

Az iskola vezetői   

†Kövessy Béla 1936-1963

Kövessy Béla Pál 1963-1978

†Molnár Gusztáv mb. 1978-1980

id.Borsodi László 1980-2000

†Herczku István 2000-2012

Borbély Attila mb. 2012-    

Szemelvények a leveleki Általános Iskola történetéből

a Kelet-Magyarország című megyei lapban megjelent tanári és tanulói írások alapján

Kattintás után olvasható!

A leveleki Általános Iskola dolgozói

1980 – 2012.

1.            Ádámszki Mihályné                                       konyhai dolg.

2.            Agárdi Józsefné                                             tanár

3.            Akli Márton                                                      tanár

4.            Akli Mártonné                                     tanár

5.            Andáné Petró Anita                                      tanár

6.            Andrási Petronella                                        tanár                          Besenyőd

7.            Ardai Sarolta                                                   tanár

8.            Asztalos Edit                                                   tanár

9.            Asztalos Jánosné                                          tanár

10.            Asztalos Mihályné                                         tanár

11.            Badarász Ildikó                                              tanár

12.            Bagoly Jánosné                                             hiv.segéd

13.            Bakti Miklósné                                    konyhai dolg.

14.            Balázs Szabolcs                                            tanár                          Besenyőd

15.            Bankó István                                                  karbantartó

16.            Banu Lászlóné Jármi Edit                            tanár                          Magy

17.            Bányai Zita                                                     tanár

18.            Barnuczné Kozma Zsuzsanna                   tanár

19.            Békési István                                                  tanár

20.            Berentés Károlyné                                        tanár

21.            Blanár Andrásné                                           tanár

22.            Borbély Attila                                                  tanár

23.            Borsodi László                                               tanár

24.            Ifj.Borsodi László                                           tanár

25.            Borsodiné Farkas Ildikó                                tanár

26.            Borsosné Mitru Margit                                   tanár

27.            Brudnyák Judit                                               tanár

28.            Buzás Istvánné                                              tanár

29.            Czipa Miklós József                                      karbantartó

30.            Csekk Mihály                                                  karbantartó

31.            Csengeryné Simkó Erika                             tanár                          Besenyőd

32.            Dancs Ferencné                                            tanár

33.            Dávid József                                                   tanár

34.            Dávid Józsefné                                              tanár

35.            Dávidáné Kovács Judit                                tanár                          Magy

36.            Demeter Csaba                                              napközis nevelő      Besenyőd

37.            Dr. Tóthné Koltai Valéria                              tanár

38.            Dudás Sándorné                                           konyhai dolg.           Besenyőd

39.            Dusinszki Györgyné                                     hiv.segéd

40.            Erdősi Csabáné                                             tanár                          Magy

41.            Fábián Judit                                                   tanár

42.            Farkas Gusztávné                                         hiv.segéd

43.            Fehér Erzsébet                                              tanár

44.            Fekete Béláné                                                hiv.segéd

45.            Ferenczi Emese                                             tanár

46.            Filep Józsefné                                                           tanár

47.            Fodor Györgyné                                             napközis nevelő

48.            Fodor Mária                                                    kép.n.nev.

49.            Fodor Mihályné                                              konyhai dolg.

50.            Gombos Adél                                                  kép.n.nev.

51.            Gombos Lászlóné                                         tanár

52.            Gresó Jánosné                                               konyhai dolg

53.            Groska Éva                                                     tanár

54.            Gyimesi Ernőné                                             tanár

55.            Gyugos József                                               karbantartó

56.            Hajdó Béla                                                      karbantartó

57.            Hajdó Béláné                                                 hiv.segéd

58.            Hegedüs Csaba                                             tanár

59.            Héjjas Attiláné                                    iskolatitkár

60.            Helebrantné Nagy Ágnes                            élelm.vez.                 Magy

61.            Helmeczi Sándorné                                      tanár

62.            Herczku István                                               tanár

63.            Hermann Gabriella                                        tanár

64.            Hetei Andrea                                                  tanár

65.            Jáger Attila                                                      tanár

66.            Jana Sándor                                                   tanár

67.            Jeles Éva                                                        tanár

68.            Kádár Ildikó (Terdik Mihályné)                    tanár

69.            Kálmándi Istvánné                                        tanár

70.            Kálmándi Jánosné                                        tanár

71.            Kántorné Szenes Katalin                             tanár

72.            Káplár Csaba János                                     tanár                          Besenyőd

73.            Kenéz Andrásné                                           napközis nevelő      Besenyőd

74.            Kemény Tiborné                                            tanár

75.            Kévés Renáta                                                tanár                          Magy

76.            Király Istvánné                                               tanár                          Magy

77.            Kirilla Györgyné                                             konyhai dolg.

78.            Kiss Gyula                                                      karbantartó

79.            Kiss László                                                     tanár

80.            Komjáthy Melinda                                          tanár

81.            Kosiba Imréné                                    hiv.segéd

82.            Kovács Györgyné                                          hiv.segéd

83.            Kovács Józsefné                                           hiv.segéd                  Magy

84.            Kozma Béláné                                               konyhai dolg.

85.            Kozma Károlyné                                            élelm.vez.

86.            Kövessy Pál                                                    tanár

87.            Kövessy Pálné                                               tanár

88.            Kuki Enikő                                                      tanár

89.            Kulcsárné Ruzsa Mária                                tanár

90.            Kurczné Boroska Gyöngyi                           tanár

91.            Lakatos Hajnalka                                           tanár

92.            Lamos Miklósné                                             hiv.segéd

93.            Lengyel Ede                                                   okt.techn.

94.            Lengyel Jánosné                                           tanár

95.            Lenyu Mária                                                   tanár

96.            Lóránt Csilla Zsuzsanna                              tanár                          Besenyőd

97.            Lóránt Miklós                                                  tanár

98.            Lukács Ágnes                                                tanár

99.            Lukács Gabriella                                            tanár

100.            Maczali Miklósné                                           konyhai dolg.

101.            Maczali János                                                karbantartó

102.            Maczali Sándor                                              karbantartó

103.            Mártháné Farkas Eliza                                 tanár

104.            Mártonné Bacskai Tamara                           tanár                          Magy

105.            Máté Zoltánné                                    tanár                          Besenyőd

106.            Mátyásné Karaffa Andrea                            tanár

107.            Mészáros Mónika                                          kép.n.nev.

108.            Mezei Sándorné                                            tanár

109.            Minya Mihályné                                             konyhai dolg.

110.            Molnár Gusztáv                                              tanár

111.            Molnár Gusztávné                                         élelm.vezető

112.            Molnár Tiborné                                               tanár

113.            Mrázné Dankó Katalin                                  tanár

114.            Nádasi Erzsébet                                            tanár

115.            Nádudvari Ildikó                                             tanár

116.            Nagy Ferencné                                              hiv.segéd

117.            Nagy Ferencné                                              tanár

118.            Nagy Ferencné                                              konyhai dolg.

119.            Nagy Imréné                                                   élelmezésvezető

120.            Nagy Károlyné                                               konyhai dolg.

121.            Nagy Károlyné                                               tanár

122.            Nagy Katalin                                                   tanár

123.            Nagy Mihályné                                               élelmezésvezető

124.            Nagyné Korányi Anita                                  tanár                          Magy

125.            Németh Marianna                                         tanár

126.            Némethné Tóth Ildikó                                   tanár

127.            Oláhné Takács Éva                                       tanár

128.            Oroszné Kardos Ágnes                                tanár

129.            Paczári Barnabás                                          tanár

130.            Papp Ferencné                                              tanár

131.            Papp László                                                    tanár

132.            Pásztor Éva                                                    kép.n.nev.

133.            Pásztor György                                               fütő

134.            Pásztor Jánosné                                            könyvelő

135.            Pásztor Sándor                                              fütő

136.            Pásztor Sándorné                                         hiv.segéd

137.            Pauliczki Mihály                                            szakács                     Magy

138.            Pocsai Péterné                                              tanár

139.            Polacsek Éva                                                 tanár

140.            Pornóiné Orosz Éva                                      tanár

141.            Priksz Csaba                                                  tanár

142.            Puholla Marietta Csilla                                 tanár                          Besenyőd

143.            Puskás Lászlóné                                           tanár

144.            Ragó Györgyné                                              konyhai dolg.

145.            Rembeczkiné Kovács Aranka                     tanár

146.            Révész Tamás                                               napközis nevelő

147.            Révész Tamásné                                           tanár

148.            Sarkadiné Vincze Tünde                             tanár

149.            Sipos Gergő                                                    tanár

150.            Sipos Nóra                                                      tanár

151.            Sipos Zoltán                                                   tanár

152.            Sitku Mihályné                                               élelm.vez.

153.            Spinyhértné Simon Anett                            tanár

154.            Steklerné Váraczki Éva                                tanár                          Magy

155.            Snekszer Mihály                                            tanár

156.            Szabó Ferencné Nemes Irén                      tanár

157.            Szabó Mónika                                    szakács

158.            Szabóné Szuhánszki Mária            tanár                          Besenyőd

159.            Szabó Sándorné                                           tanár

160.            Székely Sándorné                                         tanár

161.            Szendrői Jenőné                                           tanár

162.            Szenes Józsefné                                           konyhai dolg.

163.            Szép István                                                     karbantartó

164.            Szilágyi Szilárd                                              tanár

165.            Szkita Ferencné                                            hiv.segéd

166.            Szőke Károlyné                                             tanár

167.            Takács Ilona                                                   tanár

168.            Takács István                                                 karbantartó

169.            Takács Sándorné                                          konyhai dolg.

170.            Takács Zoltán                                                 tanár

171.            Takácsné Lázár Ágnes                                 tanár

172.            Tamás Péterné                                               tanár                          Magy

173.            Tar Ferencné                                                  tanár

174.            Tar Klára                                                          tanár

175.            Terdik Mihály                                      napközis nevelő      Magy

176.            Tiszta Bertalanné                                          konyhai dolg.

177.            Tokár Jánosné                                               konyhai dolg.

178.            Tokár Lászlóné                                              szakács

179.            Toldi Miklós Imréné                           tanár

180.            Tomkó Csaba                                                 gond.vez.

181.            Tomkó Zoltánné                                             tanár

182.            Tóth Ágnes                                                     tanár

183.            Tóth András                                                    fütő

184.            Tóth Istvánné                                                 konyhai dolg.           Magy

185.            Tóthné Tarcali Éva                                        tanár

186.            Tóth Zoltánné                                                 tanár

187.            Tömpe Anikó                                                  tanár                          Magy

188.            Tukacsné Kósa Tímea                                  tanár                          Magy

189.            Tuza János                                                     karbantartó               Magy

190.            Tuza Jánosné                                                hiv.segéd                  Magy

191.            Ugyan Jánosné                                             hiv.segéd

192.            Ujhelyi Andrásné                                           konyhai dolg.

193.            Varga Miklósné                                              isk.titk.

194.            Varga Pálné                                                   konyhai dolg.

195.            Varga Zsoltné                                                 tanár

196.            Virágné Román Zsuzsanna                        tanár

197.            Vaszkun Istvánné                                         tanár

198.            Vilmányi Ferencné                                        konyhai dolg.

199.            Zagyi Jánosné            (Varga Éva Ildikó)   tanár

200.            Zelenák Edit                                                   tanár                          Besenyőd

201.            Zsíros Pálné                                                   hiv.segéd

Hírek

Aktuális hírek