Kommunális hulladékszállítás - Törvényi háttér

Nyomtatóbarát változat

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata.

A Hgt. szerint a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az adott település ingatlantulajdonosainál keletkező hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fent, mely a hulladékkezeléshez kötődő tevékenységeken belül elkülönült szegmenst képez.

A Hgt. szerint a közszolgáltatás kiterjed – egyebek mellett – az ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék rendszeres elszállítására.

A közszolgáltatás igénybevétele az adott településen élő, és hulladékot termelő természetes személyek számára kötelező. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező hulladékot a külön jogszabályban előírtak szerint gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított hulladékkezelőnek átadni. A jogszabályok egyértelmű célja, hogy azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosok kötelezően igénybe vegyék a közszolgáltatást. A jogalkotó – az idézett alkotmánybírósági gyakorlat megállapításainak megfelelően – a jogszabályi előírások megalkotásával a településtisztaság intézményes garanciáit hozta létre, amelyek a települési tisztaság általános állapotának javítását segítik elő.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 6. §-a kimondja, hogy a települési hulladék kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizetnie annak, aki a települési hulladék gyűjtésére és a közszolgáltatónak való átadására kötelezett. Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A vonatkozó alkotmánybírósági döntések, valamint jogszabályok szerint a díjfizetési kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, azokon a településeken, ahol biztosított a hulladék elszállítása, a tulajdonosoknak kötelezően meg kell fizetniük a közszolgáltatás díját, amennyiben a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve annak teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatók feladataikat a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján, valamint az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés előírásai alapján kötelesek ellátni. A Hgt. 27. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltató feladata a környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon – a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

A közszolgáltatás ellátásának részletes tartalmát a helyi önkormányzat képviselő testülete rendeletben állapítja meg. Helyi norma állapítja meg – többek között – az ellátott terület határait, nevezi meg a közszolgáltatót, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül feladatát rendszeresen köteles ellátni. Ezen túl meghatározza a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit, létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit, továbbá az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj megfizetésének rendjét.

Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszony minden elemét tehát jogszabály rögzíti, annak nincs olyan létszaka – ideértve a szerződés létrehozását, teljesítését, megszüntetését –, melyben akár az ingatlantulajdonos, akár a közszolgáltató szabad megegyezése határozná meg a jogokat és a kötelezettségeket, illetve – mint arról szó esett – a díjhátralék adók módjára történő köztartozásként hajtható be.

Hírek

Aktuális hírek