Kommunális hulladékszállítás - Kérdések és válaszok!

Nyomtatóbarát változat

Kinek kell igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást?
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd hulladékot a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 38-39. §-ban meghatározott módon vagy helyen gyűjteni.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.
Ingatlantulajdonosnak minősül a lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet és a társasház is. A lakásszövetkezet, a garázsszövetkezet, a társasház köteles az érintett tulajdonközösségtől származó hulladék edényzetben történő gyűjtésére és elszállítására vonatkozóan a Szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni.

Akkor is kell fizetni a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat ha kevés hulladékom keletkezik?
A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról alapján a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi igénybe, ezáltal a díjfizetési kötelezettség is fennáll.

Hogyan szüneteltethető a szolgáltatás?
Szüneteltethető a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik – legalább 60 napig az ingatlan üresen áll.
A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható a lakó írásbeli kérelme alapján, melyet a szüneteltetni kívánt negyedév első napjáig a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájára (személyesen, faxon vagy e-mailben) eljuttatni szükséges. A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs!

Miben helyezhető ki elszállításra a háztartási hulladék?
A települési szilárd hulladék gyűjtésére kizárólag szabvány gyűjtőedény használható. Típusai: 80; 120; 240; 1100 literes gyűjtőedény.

Mi helyezhető el a gyűjtő edénybe és emblémás zsákba?
A gyűjtő edényekben és az emblémás hulladékgyűjtő zsákban a települési szilárd hulladék helyezhető el.
Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban meghatározott hulladékokat;
Háztartási szilárd hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés, gépjármű tárolás céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, a Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres gyűjtőjárattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, továbbá kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű falomb, nyesedék, karácsonyfa), a lakásban folytatott gazdálkodó tevékenység gyakorlásából keletkezett szilárd hulladék, feltéve, hogy együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanítóhelyen.
A 120 literes gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya 36 kg!
Nem települési szilárd hulladék (ezért TILOS a gyűjtőedényben és az emblémás zsákban elhelyezni) az
- emberi ürüléket,
- épület rongálódásából, bontásából, vagy javításából származó építési törmeléket, 5 kg-ot meghaladó járműalkatrészt,
- tűz és robbanásveszélyes, mérgező, sugárzó és fertőző anyagot,
- állati hulladékot,
- veszélyes hulladékot.

Mire használható az emblémás zsák?
Az emblémás zsákban a keletkező többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez kommunális vagy zöldhulladék lehet. Az emblémás zsák használata nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyűjtőedény használata alól.

Hírek

Aktuális hírek